BIOLOGICKÝ PRŮZKUM ZÁPADNÍ ČÁSTI PŘÍRODNÍHO PARKU VYŠEBRODSKO (1999 - 2000)

aneb
CO JSEM ZAJÍMAVÉHO OBJEVILI V NAŠEM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

V roce 1999 občanské sdružení provedlo průzkum Přírodní památky Uhlířský vrch a Přírodní památky Medvědí hora. V roce 2000 pak průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky. V rámci těchto průzkumů byla vždy zhotovena vegetační mapa chráněných území 1 : 10 000, udělán inventarizační seznam vyšších cévnatých rostlin nalezených v chráněném území, zhotoveny fytocenologické snímky a zhodnocen stav a možná nebezpečí pro chráněná území. Pro přírodní památky byly tyto údaje shrnuty v samostatných zprávách vydaných občanským sdružením.


Přírodní památka Uhlířský vrch

Chráněné území se nachází na prudkém balvanitém severním svahu stejnojmenné hory. Velikost ChÚ je 15,00 ha (resp. 16,6 ha dle lesnických údajů) a má zhruba tvar obdélníku s delší stranou orientovanou severojižně.
V PP Uhlířský vrch jsme vylišily 5 typů stanovišť:
kromě biologicky nezajímavé kulturní smrčiny, také skalní společenstva - jedná se o rozpadající se skalní výchozy víceméně porostlé stromovým patrem, bučinu -cca 50 % rozlohy zejm v Z a SZ části rezervace. Jedná se většinou o květnatou bučinu, která ve více svažitých místech přechází v bučinu kyselou. V bylinném patře tedy převažují rostliny jarního aspektu: kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), mařinka vonná (Asperula odorata). Dále např. vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), pitulník horský (Galeobdolon montanum), bukovinec kapraďovitý (Phegopteris dryopteris), řeřišnice třílistá (Cardamine trifolia) a další., klenobučinu se smrkem - cca 20 % rozlohy v SV části rezervace, prameniště a zvodnělá místa - 5 malých lokalit - cca 1 % rozlohy.
Z významných rostlin byl na území rezervace zjištěn zvláště chráněný druh dřípatka horská (Soldanella montana), který je však i v širším okolí hojný a dále ohrožený druh červeného seznamu květeny jižní části Čech řeřišnice třílistá (Cardamine trifolia).


Přírodní památka Medvědí hora

Tato rezervace se nachází především na východních a jihovýchodních prudkých svazích stejnojmenné hory. Rozloha činní 82 ha (resp. 80,55 ha dle lesnických údajů).
V PP Medvědí hora jsme vylišili 12 vegetačních typů: cestu a její bezprostřední okolí - zde jsme nalezli nejvíce druhů rostlin, smrčinu s vtroušeným bukem, nízkou bučina - 10 až 20 let, malé zvodnělé plochy, bučinu - cca 15 % rozlohy, jedná se o stejná společenstva jako v PP Uhlířský vrch, kulturní smrčinu - cca 20 % rozlohy, klenovou bučinu - kromě typických druhů bučin zde byl nalezen např. pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), čarovník alpský (Circaea alpina), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticilatum), paseky - cca 20 % rozlohy s nasázeným zejm. smrkem, ovšem s velkým podílem buku (přirozené zmlazení), skalní společenstva - opět rozpadající se skalní výchozy, ovšem velká část stromového patra je zde vykácena, nízkou smrčinu, louku - cca 1%, degradovaná, patrně původně ovsíková louka, olšinu - cca 1 % rozlohy.
Významné druhy nalezené v PP Medvědí hora: dřípatka horská (Soldanella montana), čarovník alpský (Circaea alpina), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), plavuň pučivá (L. annotinum), vranec jedlový (Huperzia selago)


Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky

Jedná se o rezervaci nacházející se VSV od bývalé vesnice Kapličky. Celková rozloha činí ?.
V rámci této rezervace jsme vylišili 9 stanovištních typů:
kulturní smrčinu - která se nachází zejména po okrajích rezervace, podmáčenou smrčinu - cca 5 % rozlohy rezervace zejm. v S a SV části, rašelinné brusnicové bory - cca 15 % rozlohy, ve stromovém patře dominuje borovice lesní, podrost je tvořen zejména keříčky různých druhů brusnic, blatkové porosty - vlastní rašeliniště s porosty různých kříženců borovice blatky a b. lesní (P. ´pseudopumilio) - cca 30 % rozlohy, přechodové rašeliniště - cca 5 %, bez stromového patra s druhy jako Andromeda polifolia, Oxyccoccus palustris apod., zrašeliněné louky - nacházejí se zejména podél Lipového potoka a okolo rybníčku U překopané hráze, cca 10 % rozlohy, vlhké louky - navazují na zrašeliněné louky na místech s nižší hladinou spodní vody (někdy díky melioraci v minulosti) a jsou často degradované, břeh rybníka, vodní plocha - oligotrofní rybníček U překopané hráze, cca 5 % rozlohy.
Významné druhy nalezené v PR Rašeliniště Kapličky: kříženci borovice blatky a lesní (Pinus xpseudopumilio), bříza karpatská (Betula carpathica), bříza pýřitá (B. pubescens), dřípatka horská (Soldanella montana), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), jalovec obecný (Juniperus communis), klikva žoravina (Oxyccoccus palustris), lýkovec jedovatý (Daphne mezerum), prha arnica (Arnica montana), prstnatec fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (D. majalis), pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), starček potoční (Senecio rivulare), svízel mokřadní (Galium uliginosum), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), zábělník bahenní (Comarum palustre), zvonečník černý (Phyteuma nigrum).