Stanovy občanského sdružení Gabreta NKK


I. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST:

1. Název - Občanské sdružení Gabreta NKK
2. Sídlo - 382 76 Loučovice 276
3. Působnost - jižní Čechy a Šumava
4. Občanské sdružení Gabreta NKK je nezávislá, nepolitická organizace.


II. CÍLE ČINNOSTI:

1. Ochrana a péče o přírodu a krajinu v zájmové oblasti. Tento cíl bude naplňován především prostředníctvím přírodovědně orientovaných projektů a účastí ve správních řízeních.
2. Popularizace vědeckých a jiných odborných poznatků široké veřejnosti se zaměřením na mládež.
3. Navázání spolupráce mezi odbornými institucemi (např. Jihočeská univerzita, Akademie věd ČR), státní správou, právnickými a fyzickými osobami, jejichž zájmy souvisí s cíli občanského sdružení.


III. ORGÁNY:

1. Nejvyšším orgánem je členská schůze, které se mohou účastnit všichni členové sdružení. Usnášeníschopná je při účasti alespoň jedné třetiny členů. Usnesení musí být přijato nadpoloviční většinou přítomných členů. Členská schůze může mít i elektronickou podobu - o její konkrétní realizaci informuje svolavatel členské schůze všechny členy.
2. V čele sdružení stojí výkonný výbor, který usměrňuje činnost mezi členskými schůzemi. Členskou schůzi svolává výkonný výbor nejméně jednou ročně.
3. Kontrolu činnosti výkonného výboru a hospodaření provádí tříčlenná revizní komise, která se skládá z předsedy a dvou členů.
4. Výkonný výbor a revizní komise jsou voleni a odvolávání členskou schůzí a jsou jí ze své činnosti odpovědni.
5. Jménem sdružní je oprávněn jednat předseda, jednatel nebo jiný člen výkonného výboru pověřený předsedou či jednatelem.


IV. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ:

1. Řádným členem se může stát kterákoli fyzická osoba po dovršení 15ti let. Řádným členem mohou být i právnické osoby.
2. Řádným členem se stává fyzická nebo právnická osoba po zaregistrování přihlášky a přijetím členskou schůzí.
3. Příznivcem se stává každý, jehož písemnou žádost přijme výkonný výbor.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení
b) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze
c) nezaplacením schváleného členského příspěvku ani po opakované výzvě (v odůvodněných případech výkonný výbor může stanovit vyjímku)
d) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
5. Členství opravňuje k účasti na všech aktivitách sdružení. Má právo volit a být volen do výkonného výboru a revizní komise, požadovat informace o činnosti a hospodaření sdružení.
6. Příznivec má právo účastnit se všech aktivit sdružení a být o nich informován a má právo požadovat informace o činnosti a hospodaření sdružení.
7. Povinností člena je dodržovat stanovy a nečinit při dosahování vytčeného cíle ničeho, co by bylo v rozporu se zákony. Dále je povinen platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví členská schůze, a informovat o svých výsledcích a své činnosti v rámci o. s. ostatní členy sdružení.


V. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ:

1. Majetek sdružení tvoří: vlastní majetek, příspěvky a dary a příjmy z vlastní činnosti.
2. Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
3. O stavu hospodaření podává výkonný výbor zprávu členské základně nejméně jednou ročně.


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Stanovy mohou být měněny pouze se souhlasem nadpoloviční většiny všech řádných členů. Svůj souhlas mohou členové vyjádřit i písemně.
2. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, usnesou-li se na tom nejméně dvě třetiny řádných členů. Členská schůze rozhodne o majetkovém vypořádání.